Trivselsregler

 • Lägenheten och tillhörande utrymmen skall på bostadsrättshavaren egen bekostnad hållas i gott skick.
 • Lägenheten får inte användas till annat ändamål än det som anges i upplåtandeavtalet.
 • Vid väsentlig förändring av lägenheten och tillhörande utrymmen krävs styrelsens medgivande. Blankett för ändamålet finns här. Se även stadgar sidan 6.
 • En uppkommen skada eller fel på lägenheten skall omedelbart änmälas till vicevärden.
 • Nattetid ska musik och annan högljudd underhållning undvikas.
 • Föräldrar skall se till att barnen inte gör åverkan på fastigheten, förstör planteringar och dylikt.
 • Fotboll, ishockey och dylikt får inte spelas på innergårdarna.
 • Moped och cykelåkning av okynne får inte förekomma, likaså onödig biltrafik på gårdarna. Av och pålastning av tyngre gods är dock tillåtet.
 • Man ska undvika att störa andra med exempelvis högt motorljud eller ”varva” motorer i onödan.
 • Det är inte tillåtet att tvätta motordrivna fordon på området för det ändamålet hänvisas ni till bensinstationernas serviceanläggningar eller dylikt.
 • Vändzonen får inte användas som parkeringsplats. (Utryckningsfordon måste kunna ta sig in på gårdarna utan hinder.)
 • Parkering på andras parkeringsplatser utan lov vållar problem för besökare, hemtjänsten, hemsjukvården m.fl. och får inte förekomma.
 • Katter och hundar måste hållas under uppsikt så att de inte stör eller förorenar i t.ex. barnens sandlådor, på gångvägar och gräsmattor.

Dessa trivselföreskrifter gäller inte bara för de som bor i fastigheten, utan även för gäster och övriga som tillfälligt vistas där. Inga ordningsregler, hur omfattande de än är, garanterar trivseln och ordningen på vårt bostadsområde. Var och en kan själv bidra till att skapa ett bra och trivsamt boende genom att ta hänsyn till grannarna och tala med varandra om eventuella problem.

Alla vi boende kan tillsammans göra Balder till en bra och attraktiv bostadsrättsförening.